travel news

travel news

ปราสาทสัจธรรม

เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่นับเป็นสถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของผู้สร้าง คือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะ